Algemene voorwaarden Airport Cab Company (ACC)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen alle aanbiedingen en overeenkomsten van ACC inclusief de uitvoering hiervan.
1.2 Eventuele afwijkende algemene voorwaarden van wederpartij worden alleen toepasbaar en bindend wanneer dit van te voren schriftelijk is overeengekomen.
1.3 Aan overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2. Overeenkomsten en offertes
2.1 Offertes van ACC zijn geheel vrijblijvend en kunnen herroepen worden.
2.2 Overeenkomsten, afspraken en/of toezeggingen met ACC zijn pas bindend wanneer schriftelijk overeengekomen.
2.3 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding en opdrachtbevestiging van ACC, welke hier op volgt. Eventuele aanvullende afspraken zijn bindend op moment van schriftelijke bevestiging.

Artikel 3. Prijzen en bijkomende kosten
3.1 De door ACC vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.
3.2 ACC brengt de uren die de chauffeur chaufferend of wachtend ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt in rekening. Uren worden per kwartier omhoog afgerond met minimaal gebruik van 3 uur tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Wanneer de locatie van de opdracht bij eindigen afwijkt van waar is begonnen brengt ACC de reiskosten en -uren om terug op beginlocatie te komen in rekening bij de wederpartij. Dit volgens de door ACC gehanteerde tarieven.
3.4 Noodzakelijke kosten zoals parkeer-, auto-, brandstof-, overnachting-, openbaarvervoer, taxi-, vliegtuig, bootkosten, tol en eventuele andere kosten gemaakt ten behoeve van gebruikmaking van het voertuig met chauffeur zijn volledig voor de wederpartij. De uren van een overnachting worden niet door ACC in rekening gebracht en is minimaal 7 uur;
3.5 Extra kosten door specifieke eisen van de wederpartij zullen volledig bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Annulering
4.1 De wederpartij is gerechtigd de opdracht kosteloos te annuleren mits dit uiterlijk 4 uur voor vertrek van huis van de chauffeur gemeld wordt. Bij te late annulering is ACC gerechtigd de rit 50% in rekening te brengen en te factureren. ( max € 25,=)

Artikel 5. Selectie chauffeurs
5.1 ACC is geheel vrij in zijn selectie van zijn chauffeurs. Bij boeking wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de klant.
5.2 ACC biedt chauffeurs die representatief zijn en in bezit zijn van het vereiste rijbewijs om het betreffende voertuig te mogen besturen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 ACC is alleen aansprakelijk voor schade bij onbehoorlijke verrichting van chauffeurswerk, zijnde opzet of grove schuld.
6.2 De wederpartij vrijwaard ACC en zijn chauffeur van aanspraken door derden, welke komen uit door ons verrichte werkzaamheden.
6.3 ACC is niet aansprakelijk voor het niet op tijd bereiken van de opgegeven bestemming.
6.4 ACC is niet aansprakelijk voor kosten of schades die ontstaan zijn door ongeval of bekeuring(en) tijdens de uitvoering van de opdracht. Dit wanneer dit niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur.
6.4.1 ACC chauffeurs besturen het vervoersmiddel naar alle wettelijke voorgeschreven regels. Het overtreden van verkeersregels geschied alleen in opdracht van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de bekeuringen.
6.5 ACC is niet aansprakelijk; voor letsel aan passagiers; voor schade en/of kosten aan zaken aanwezig in het voertuig tijdens uitvoering van de opdracht; voor schade en/of verlies die door de chauffeur worden veroorzaakt bij wederpartij of derden, behalve bij opzet of grove schuld; voor ten hoogste een bedrag gelijk aan de kosten van de opdracht exclusief omzetbelasting.
6.6 ACC is niet aansprakelijk voor verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de verzekerde.

Artikel 7. Verzekeringen en verplichtingen wederpartij
7.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk tijdens de gehele duur van de overeenkomst voor het afsluiten en behouden van een WA-verzekering conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.
7.2 Wederpartij dient ervoor te zorgen dat het te besturen voertuig voldoet aan alle (veiligheid)eisen die men redelijkerwijs kan stellen. Tevens dient het voertuig APK gekeurd te zijn.
7.3 Wanneer de chauffeur voor het besturen van het te besturen voertuig een ander rijbewijs nodig heeft dan rijbewijs B, dient de wederpartij dit bij de boeking te vermelden.
7.4 Wanneer de wederpartij enig moment voor de uitvoering van de overeenkomst voorziet dat zij niet aan de gestelde eisen voldoet, dient zij dit te melden aan ACC. In dat geval kan ACC direct middels buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst ontbinden. ACC is dan in deze gerechtigd eventuele ontstane schade en/of kosten in rekening te brengen.

Artikel 8. Klachtenbehandeling
8.1 Klachten over ACC en/of onze chauffeurs dienen na beëindiging van de werkzaamheden binnen 5 werkdagen schriftelijk ingediend zijn.
8.2 Is deze termijn verstreken dan nemen wij geen klachten meer in behandeling. De wederpartij wordt dan geacht de uitgevoerde werkzaamheden en/of facturen te hebben goedgekeurd. Wij zullen de klachten zo goed mogelijk naar wens van de klant afhandelen.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt door ACC het volgende verstaan: iedere omstandigheid die ACC de nakoming van de overeenkomst beperkt.
9.2 Onder 9.1 vallen ondermeer de volgende genoemde omstandigheden: Brand, (burger)oorlog, noodtoestanden, vijandelijkheden, oorlogsgevaar, embargo, (bijzondere) weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, energiecrisis, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, noodtoestand, staat van beleg, onlusten, bedrijfsstoringen, demonstraties, werkstaking, rellen, verkeersoponthoud, diefstal of het niet juist functioneren van de door de wederpartij aangewezen voertuig, ziekte van de chauffeurs van ACC, iedere omstandigheid buiten de macht van ACC, of deze tijdens de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien of niet.

Artikel 10. Ontbinding
10.1 ACC is gerechtigd om de nog niet uitgevoerde opdrachten op te schorten of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien gedurende de loop van de overeenkomst niet tijdig betaald is of bij vrees hiervoor. Tevens behoudt ACC het recht op vergoeding van alle schade, kosten en rente indien de opdrachtgever: a. wanprestatie pleegt; b. in staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht; c. surseance van betaling heeft verkregen of zulks is verzocht; d. de toepassing van de (voorlopige) schuldsanering verkrijgt; e. haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder ingeval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapitaal; f. een van haar onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest; g. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; h. overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van haar onderneming en/of vermogen; i. onherroepelijk wordt veroordeeld tot vrijheidsstraf of geldboete op grond van de Wet Economische Delicten.

Artikel 11. Facturering
11.1 Onze facturen worden opgesteld aan de hand van de uren die de chauffeur aan ACC doorgeeft. 11.2 Is de wederpartij het niet eens met het aantal gefactureerde uren dan is de wederpartij verplicht dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur kenbaar te maken bij één van de directieleden van ACC.

Artikel 12. Betaling
12.1 De wederpartij is verplicht om binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen doormiddel van overmaken op de door ACC aangegeven bankrekening zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of enige korting. 12.2 Wanneer de wederpartij 1 maand na de factuurdatum in gebreke is dan is Stardivers gerechtigd €15,= administratiekosten in rekening te brengen. Per maand is de wederpartij 5 % rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt als volledige maand gerekend. 12.3 Betalingen dienen louter te geschieden via bank- of girorekening. Contant betalen aan de chauffeur is niet mogelijk mits mondeling of schriftelijk is afgesproken met één van de leden van de directie of gemachtigd personeelslid 12.4 Wederpartij is aan ACC alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.

Artikel 13. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
13.1 Elke overeenkomst waarop deze voorwaarden gelden alsmede activiteiten in het buitenland worden beheerst door het Nederlandse recht.
13.2 Elk geschil, ontstaan naar aanleiding van de door tussen ons en wederpartij gesloten overeenkomst zal in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Is de wederpartij in de zin van de wet een consument dan zal ACC hem een termijn gunnen van ten minste één maand om een bevoegde rechter te kiezen